Neem simpel en snel contact op

  Vraag je informatie aan via: info@theholykauw.nl of bel of app ons op 06-21707462

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  The Holy Kauw Company

   

  Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@theholykauw.nl

  The Holy Kauw Company stelt voorop dat  The Holy Kauw Company te allen tijde tracht een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop.

   

  Artikel 1: Definities

   

  • Opdrachtnemer: Een van de zelfstandige ondernemers (freelance kok, privé-kok of cateraar), werkzaam onder de noemer van The Holy Kauw Company.
  • Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.
  • Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen The Holy Kauw Company en een Opdrachtgever ter zake één of meer te verlenen diensten welke worden aangeboden op The Holy Kauw.nl, uitgevoerd door een opdrachtnemer.
  • Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door opdrachtnemer, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).
  • Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

   

  Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden

   

  • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  • De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
  • Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________

   

   

   

   

   

  Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

   

  1. Alle aanbiedingen en offertes van The Holy Kauw Company aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.
  2. Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand zodra de bevestiging van de opdrachtgever van de offerte c.q. de aanbieding door The Holy Kauw Company schriftelijk is aanvaard.
  3. The Holy Kauw Company is gerechtigd de kosten van het vervaardigen van een offerte c.q. het doen van een prijsopgave bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  Artikel 3: Offertes en prijzen

   

  • Offertes uitgegeven door The Holy Kauw Company zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.
  • The Holy Kauw Company zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
  • Alle prijzen vermeld op de website en in de offertes zijn exclusief btw mits anders vermeld.
  • Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________

   

   

   

   

   

  Artikel 4: Annuleringen

   

  • Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden.
  • Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 30 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden.
  • Bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten en inkomstenderving, ten bedrage van 8,5% van de totale factuursom met een maximaal bedrag van € 150,-. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
  • Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
  • Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 80% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
  • Uitsluiting:
  • Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.
  • Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, krijgt de opdrachtgever desgewenst een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop en voorbereidingskosten van de opdrachtnemer.

   

  Artikel 5: Correcties op groepsgrootte

   

  • Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.
  • Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 1 week voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
  • Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 1 week en 72 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
  • Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld tussen 72 uur en 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

   

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________

   

   

  Artikel 6: Betaling

   

  • Opdrachtnemers zijn gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 7 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.
  • Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.
  • Opdrachtgever is gehouden facturen van opdrachtnemer te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  • Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, geaccepteerd als haar kosten.
  • Arbeid op locatie wordt berekent op basis van nacalculatie. Het genoemde aantal uren in de offerte is slechts een prognose.

   

  Artikel 7: Aansprakelijkheid

   

  1 The Holy Kauw Company is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook,            geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of derden, tenzij de schade            het directe gevolg is van opzet of grove schuld van. The Holy Kauw Company

   

  2 Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke             aard van het evenement, de omstandigheden en/of de aantallen, is The Holy    Kauw Company niet aansprakelijk  voor de eventuele gevolgen daarvan.

   

  3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten, is The        Holy Kauw Company niet aansprakelijk. Iedere eventuele aansprakelijkheid          van The Holy Kauw Companyuit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot de totaalsom van de overeenkomst.

   

  4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte       van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding           geeft, zal de door The Holy Kauw Company te vergoeden schade worden         gematigd.

   

  5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in            aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te        verzekeren.

   

  6 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de          ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van The Holy Kauw            Company tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door             opdrachtgever, derden of The Holy Kauw Company aan de ruimte     toegebrachte schade, aanvaardt The Holy Kauw Company geen       aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart The Holy Kauw Company voor      alle aanspraken van derden ter zake.

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________

   

   

   

  7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor The Holy Kauw           Company en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect        gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever             en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier       en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten       houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

   

  8 The Holy Kauw Company is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van          eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de          opdracht wordt uitgevoerd.

   

  9 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde            natuurlijke- of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de    overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

   

  Artikel 8: Ontbinding

   

  • Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

   

   

   

  Artikel 9: Overmacht

   

  • In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:
   • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
   • Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
   • Brand of ongevallen.
   • Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
   • Niet goed functioneren van apparatuur.
   • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
   • Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
   • Oorlog of dreigende oorlog.
   • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________

   

   

   

  Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden

   

  • The Holy Kauw Company is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

   

  Artikel 11: Diensten op locatie

   

  • Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.
  • Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10a genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
  • Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
  • Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________

   

   

  Artikel 12 : Reclame

  1. 1  Opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.
  2. 2  Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of overeenkomst. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, overeenkomsten en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.
  3. 3  Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.
  4. 4  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.
  5. 5  Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________